* عمومی
قبض برگه ای ست که توسط سازمان نهاد یا ارگان خاصی صادر می شود و طی آن فاکتور هزینه ها و اقلام استفاده شده از خدمات آن ارگان ...
بعد از ورود در سایت , در منوی گزارشات
* پرداخت قبض

*

*
* پیگیری قبض
تا 72 ساعت مبلغ به حساب شما برگشت داده مي شود.